+49 (0) 931 322 460 info@dermaneo.com

Warunki

Witamy na naszej stronie internetowej DERMANEO GmbH

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami użytkowania, które mają zastosowanie do każdego odwiedzającego stronę internetową www.dermaneo.com (zwaną dalej “Stroną internetową”). Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na akceptację niniejszych Warunków użytkowania. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub uzupełnienia informacji na tej stronie internetowej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Sekcja 1

Zakres

1. Następujące warunki mają zastosowanie do korzystania ze strony internetowej DERMANEO GmbH (zwanej dalej “Stroną internetową”). W celu korzystania ze strony internetowej ważne jest, abyś jako użytkownik zaakceptował poniższe warunki.

2. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na warunki korzystania z naszej strony internetowej. Zgadzając się, gwarantujesz, że nie utworzysz żadnych wpłat, które naruszają Warunki użytkowania.

3. Przedmiot DERMANEO GmbH: Handel i dystrybucja w zakresie kosmetyków i suplementów diety, offline, jak również online, a także udzielanie licencji na prawa do znaków towarowych. Handel obejmuje również produkty z obszaru bez recepty leków. Firma uczestniczy w odpowiednich markach produktów, kupuje, sprzedaje i handluje z markami produktów innych firm, a także z własnymi produktami OEM. Firma wspiera marki w branży kosmetycznej, suplementów diety oraz towarzyszących im branż pierwotnych, wtórnych i usługowych w sprzedaży (online i offline). Innym celem korporacyjnym jest organizacja i pośrednictwo w zakresie usług dla firm w obszarach B2B i B2C, rozwój systemów biznesowych, branding i wejście na rynek. Ponadto firma sprzedaje i handluje (offline i online) zrównoważonymi produktami i akcesoriami dla dzieci, młodzieży i dorosłych do użytku w dziedzinie szkoły, edukacji, zawodu, wypoczynku i sportu.

Sekcja 2

Dane kontaktowe i informacje prawne

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej strony internetowej, możesz skontaktować się z nami pod następującymi danymi kontaktowymi:

DERMANEO Sp. z o.o.
Gewerbering Sued 2
97359 Schwarzach a. Główny
Numer telefonu: +49 (0) 931 322 46-0
Adres e-mail: info@dermaneo.com

Odpowiedzialność za treść redakcyjną zgodnie z sekcją 55 ust.
Artur Wirtzfeld
Adres e-mail: info@dermaneo.com

Dyrektor:
Artur Wirtzfeld

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Würzburgu
Numer rejestru: HRB 14521

Sekcja 3

Dostępność strony internetowej

1. Strona internetowa jest dostępna 24 godziny na dobę. Jednak mogą wystąpić przerwy w dostępności z powodu konserwacji wymaganej przez system. Przerwy w dostępności mogą wystąpić między innymi z powodu siły wyższej lub innych przyczyn, za które DERMANEO GmbH nie ponosi odpowiedzialności, takich jak umyślne działanie lub rażące zaniedbanie.

2. DERMANEO GmbH wskazuje …

… że technicznie niemożliwe jest udostępnienie strony internetowej bez jakichkolwiek błędów i że DERMANEO GmbH w związku z tym nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności,

… że błędy mogą prowadzić do czasowego zamknięcia strony internetowej,

… dostępność tych stron internetowych zależy od warunków i usług pozostających poza kontrolą DERMANEO GmbH, takich jak zdolności przesyłowe i połączenia telefoniczne między poszczególnymi stronami. Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia w tym obszarze.

Sekcja 4

Komunikacja elektroniczna

Jeśli korzystasz z usługi dermaneo GmbH lub wysyłasz do nas wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe lub inne wiadomości z komputera lub urządzenia mobilnego, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną na różne sposoby, np. Gmbh. W celach umownych użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości elektronicznych oraz że wszystkie zgody, powiadomienia, publikacje i inne komunikaty, które dostarczamy Państwu drogą elektroniczną, nie wymagają formy pisemnej, chyba że Obowiązkowe regulacje prawne wymagają innej formy komunikacji.

Sekcja 5

Prawa autorskie i prawa do baz danych

1. Wszelkie treści zawarte lub dostarczone przez DERMANEO GmbH w usłudze, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, pliki do pobrania cyfrowe i zbiory danych, są własnością DERMANEO GmbH lub osób trzecich dostarczających treści lub na stronie internetowej i jest chroniony przez niemieckie prawo autorskie i prawo do baz danych.

2. Całkowita zawartość zawarta lub dostarczona przez DERMANEO GmbH w ramach usługi jest również wyłączną własnością DERMANEO GmbH i jest chroniona przez niemieckie prawo autorskie i prawo do baz danych.

3. Użytkownik nie może systematycznie wyodrębniać i/lub ponownie żyć części usługi DERMANEO GmbH bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. W szczególności nie możesz korzystać z eksploracji danych, robotów lub podobnych programów gromadzenia i ekstrakcji danych w celu wykorzystania jakiejkolwiek istotnej części usługi DERMANEO GmbH w celu świadczenia jakiejkolwiek istotnej części usługi DERMANEO GmbH bez wyraźnej pisemnej zgody DERMANEO GmbH. ponownego użycia (pojedynczego lub wielokrotnego). Ponadto użytkownik nie może tworzyć i/lub publikować własnej bazy danych zawierającej istotne części usługi DERMANEO GmbH bez wyraźnej pisemnej zgody DERMANEO GmbH.

Sekcja 6

Patenty i prawa autorskie

Wszystkie patenty i prawa autorskie zgłoszone na stronie internetowej DERMANEO GmbH mają również zastosowanie do wszystkich usług i innych produktów DERMANEO GmbH. Może się zdarzyć, że odpowiednie patenty lub prawa autorskie są obsługiwane na podstawie jednego lub więcej patentów lub praw autorskich.

Sekcja 7

Roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej

DERMANEO GmbH szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały wykorzystane w sposób, który budzi obawy o naruszenie, postępuj zgodnie z naszą procedurą powiadamiania info@dermaneo.com o naruszeniu.

Sekcja 8

Odpowiedzialności

1. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby usługi DERMANEO GmbH były dostępne bez przerwy i aby transmisje były wolne od błędów. Jednak ze względu na charakter Internetu nie można tego zagwarantować. Dostęp do usług DERMANEO GmbH może być również od czasu do czasu przerywany lub ograniczony w celu umożliwienia napraw, konserwacji lub wprowadzenia nowych obiektów. Staramy się ograniczyć częstotliwość i czas trwania każdej z tych tymczasowych przerw lub ograniczeń.

2. DERMANEO GmbH ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń, jeżeli przyczyna szkody jest oparta na umyślnym lub rażącym niedbalstwie naruszenia obowiązków przez DERMANEO GmbH lub przedstawiciela prawnego lub zastępcę DERMANEO GmbH.

3. Ponadto DERMANEO GmbH ponosi odpowiedzialność za rażące niedbałe naruszenie istotnych zobowiązań. Obowiązki są niezbędne, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy lub którego realizacja umożliwia prawidłowe wykonanie umowy w pierwszej kolejności i na których zgodności regularnie polegasz. W tym przypadku jednak DERMANEO GmbH ponosi odpowiedzialność jedynie za przewidywalną szkodę typową dla umowy. DERMANEO GmbH nie ponosi odpowiedzialności za rażące niedbałe naruszenie obowiązków innych niż określone w poprzednich zdaniach.

4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku uszkodzenia życia, ciała i zdrowia, wady po przejęciu gwarancji jakości produktu oraz w przypadku oszukańczo ukrytych wad. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

5. W zakresie, w jakim odpowiedzialność DERMANEO GmbH jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pełnomocników.

Sekcja 9

Linki do innych stron internetowych

1. W przypadku linków, które nie są obsługiwane przez DERMANEO GmbH i znajdują się na jej stronie internetowej, nie mamy możliwości kontrolowania zawartości tej strony internetowej, ponieważ jest ona całkowicie niezależna od nas.

Z tego powodu nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych i konsekwencje ich wykorzystania przez odwiedzających. Dostęp do wszystkich stron internetowych dostępnych za pośrednictwem linków odbywa się na własne ryzyko. Nie ma osobnego powiadomienia, gdy użytkownicy opuszczają stronę internetową. Prosimy jednak o niezwłasne zwrócenie naszej uwagi na nielegalną i wątpliwą zawartość strony internetowej.

3. Inne strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych DERMANEO GmbH. Taki link wymaga naszej uprzedniej zgody.

Sekcja 10

Zmiany warunków użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w usługach DERMANEO GmbH, przepisów, warunków, w tym niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Podlegają one Ogólnym Warunkom, Warunkom użytkowania, które obowiązują w momencie korzystania z usług DERMANEO GmbH. Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieskuteczny, nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, niniejsze Postanowienie zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność wszystkich pozostałych postanowień.

Sekcja 11

Brak wyrzeczenia

Jeśli naruszysz niniejsze Warunki użytkowania i nic z tym nie zrobimy, możemy nadal korzystać z naszych praw przy każdej innej okazji, w której naruszasz niniejsze Warunki użytkowania.

Sekcja 12

Miejsce jurysdykcji i obowiązujące prawo

1. Prawo Republiki Federalnej Niemiec stosuje się wyłącznie do sporów i sporów wynikających z Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. Jedynym miejscem jurysdykcji dla zamówień od akceptantów, osób prawnych prawa publicznego lub funduszy specjalnych prawa publicznego jest siedziba dostawcy (jurysdykcja Würzburg/Niemcy).

Sekcja 13

Specjalne warunki użytkowania

W zakresie, w jakim specjalne warunki dla indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od warunków, jest to wyraźnie wskazane w odpowiednim punkcie. W takim przypadku w każdym indywidualnym przypadku obowiązują specjalne warunki użytkowania.

Sekcja 14

Przepisy końcowe

1. Językiem umowy jest język niemiecki.

2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na naszej stronie internetowej, w przepisach, warunkach, w tym niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania jest nieważne, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

3. Nieważność postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku przepis zastępuje się innym prawnie dopuszczalnym przepisem, który odpowiada znaczeniu i celowi nieważnego postanowienia.

Prywatności

Prosimy również o zapoznanie się z naszymi informacjami o ochronie danych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (CET)

info@dermaneo.com
+49 (0) 931 322 460

DERMANEO GMBH

Gewerbering Sued 2 • 97359 Schwarzach
Bawaria Niemcy

Sklepy

Kontakt

© Dermaneo 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Odcisk | Prywatność | Regulamin | Warunki użytkowania